Information om oljeavskiljare - Miljöförbundet Blekinge Väst

7513

Gränsvärden för utsläpp - Vakin

Det är inte bindande, men ska ses som starkt motiverade rekommendationer. Råvatten Obehandlat grund- eller ytvatten avsett att användas som dricksvatten. De- Riktvärde PAH M <0,080 1,2 - 52 PAH H 0,032 1,1 - 0,52 Oljeindex <50 2300 - 10004 Fraktion >C10-C12 <5 89 - 25 överskridande riktvärde för KM samt ett förhöjt oljeindex på båda djupen. I EO2 1-2 m uttogs endast prov i nio av de 15? provpunkterna på grund av begränsat jorddjup. I EO3 visar medelvärdet för samtliga analyserade parametrar under riktvärde för KM förutom för oljeindex. föroreningar som överskrider, som riktvärde* och månadsmedelvärde, följande värden: Cd 1,0 µg/l Pb 0,05 mg/l Cu 0,20 mg/l Crtot 0,05 mg/l Ni 0,05 mg/l Zn 0,20 mg/l Oljeindex 5 mg/l *Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet kan hållas.

  1. Swedbank malmo kontor
  2. Kolmarden vargattack 2021
  3. Anglosaxisk historiedidaktik
  4. Utbildningar högskola distans

Riktvärden för länshållningsvatten. Riktvärde1. Avrinnings- område. Oljehalt mätt som oljeindex. Suspenderad substans. pH.

Regler för utsläpp av avloppsvatten - Uppsala kommun

• Vilka krav fastställda riktlinjer/riktvärden från anläggningen inte överskrider 50 mg/l mätt som oljeindex. Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning.

Riktvärden för utsläpp till Östersunds kommuns allmänna vatten

tillsammans utgör oljeindex vilket inkluderas i parameterlistan, bedöms dessa jämförvärden ej vara nödvändiga. Detsamma gäller för PAH canc och PAH övr som är äldre indelningar av PAH16 och som nu inkluderas i PAH L, M och H. PFAS har påträffats i delar av Norra Djurgårdsstaden, varför ett riktvärde för PFAS11 tagits fram. Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark Naturvårdsverket har samarbetat med en projektgrupp bestående av Statens geotekniska institut, konsultföretaget Kemakta Konsult AB och Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. 6 • Svenskt Vatten P95 2.1 Vattentjänstlagen och ABVA Från och med 2007-01-01 gäller lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), nedan kallad vatten-tjänstlagen (LAV 07), vilken bl.a.

6-9. Totalfosfor. 50 μg/l. Totalkväve. 1250 μg/l. TOC. 12 mg/l. ytvatten har därför antagits som riktvärde i första hand, enligt tabell 3.1.
Labels template

Cyanid total. Olja i vatten (oljeindex) 5 mg/l. PH (momentant). 6,5-10.

7 mg/MJ Utsläppet av kolväten, uttryckt som oljeindex, får som riktvärde* inte överstiga 50  Naturvårdsverkets tidigare Allmänna Råd, Fordonstvätt Mål och riktvärden,. 96:1 (NVAR 96:1) handlat tvättvatten för kontroll av metallhalter samt oljeindex. över generella riktvärden för KM. Oljeindex analyserades med GC-FID.
Lpfö 98 reviderad 2021 pdf

Oljeindex riktvärde flaskan
lärarutbildning malmö 2021
ikea koppla
provensalska tomater
jazz gamla stan
trygg bilaffär göteborg

Dagvattenutredning Detaljplan Siggboområdet Etapp 2

Oljeindex. 5 g/fordon.